สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนมกราคม2566

20,249.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากเดือนมกราคม 2565 ร้อยละ 4.53 และลดลงจากเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ร้อยละ 6.77

มูลค่า 24,899.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2565 ร้อยละ 5.52 และเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาร้อยละ 9.42

ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 4,649.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน