สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนมีนาคม2565

28,859.63 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2564 ร้อยละ 19.54 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์2565 ที่ผ่านมา ร้อยละ 22.90

มูลค่า 27,400.55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2564 ร้อยละ 17.96 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาร้อยละ 17.30

ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 1,459.08 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน