สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนมิถุนายน 2560

มูลค่า 20,281.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2559 ร้อยละ 11.73 และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ร้อยละ 1.69
ในช่วงมกราคม – มิถุนายน ปี 2560 มูลค่า 113,546.78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.83

มูลค่า 18,364.97 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2559 ร้อยละ 13.74 แต่ลดลงจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาร้อยละ 3.34
ในช่วงมกราคม – มิถุนายน ปี 2560 มูลค่า 106,576.28 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.99

ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 1,916.87 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2559 ร้อยละ 4.44
ในช่วงมกราคม – มิถุนายน ปี 2560 ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 6,970.50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 44.76

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน