สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

20,219.01 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 2.59 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.60

มูลค่า 20,211.76 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 21.99 และเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมาร้อยละ 1.52

ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 7.25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน