สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนมีนาคม 2563

22,404.59 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 4.17 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ร้อยละ 8.54

มูลค่า 20,812.51 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 7.25 และเพิ่มขึ้นขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาร้อยละ 24.29

ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 1,592.08 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน