สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนกรกฎาคม 2562

21,204.98 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2561 ร้อยละ 4.28 แต่ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.95

มูลค่า 21,094.62 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2561 ร้อยละ 1.67 และเพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาร้อยละ 15.92

ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 110.36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน