สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนตุลาคม2564

22,738.71 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2563 ร้อยละ 17.35 และลดลงเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.29

มูลค่า 23,108.91 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2563 ร้อยละ 34.64 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมาร้อยละ 3.04

ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 370.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน