สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

20,641.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 4.47 และเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา ร้อยละ 5.18

มูลค่า 16,744.49 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 4.30 ลดลงขึ้นจากเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมาร้อยละ 20.95

ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 3,897.26 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน