สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนตุลาคม 2562

20,757.17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 4.54 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.35

มูลค่า 20,251.27 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 7.57 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมาร้อยละ 5.44

ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 506.51 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน