สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนเมษายน 2561

18,945.63 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 12.35 แต่ลดลงจากเดือนมีนาคม 2561ที่ผ่านมา ร้อยละ 15.28

มูลค่า 20,228.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 20.36 แต่ลดลงจากเดือนมีนาคม2561 ที่ผ่านมาร้อยละ 7.86

ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 1,283.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เปลี่ยนจากเดือนเมษายน 2560 ที่เกินดุลมูลค่า 56.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน