Number of Visitors :  7052    
  • ธีม

ส่งออกเดือนเมษายน 2560 มูลค่า 16,864.30 ล้านUS$ เพิ่มขึ้น 8.49% นำเข้ามูลค่า 16,807.46 ล้านUS$ เพิ่มขึ้น 13.38 % และไทยเกินดุลการค้า 56.84 ล้านUS$
สรุป การส่งออก/นำเข้า/ดุลการค้า
รายเดือน
  บทวิเคราะห์
  ดุลการค้า
มูลค่าการส่งออก
  มูลค่าการนำเข้า
  ตลาดส่งออกสำคัญ
  แหล่งนำเข้าสำคัญ
     
รายปี
สถิติการค้าระหว่างประเทศ
  สรุปการค้าระหว่างประเทศ
  ดุลการค้า
  ตลาดส่งออกสำคัญ
  การส่งออกไปยังตลาดส่งออก
  แหล่งนำเข้าสำคัญ
  การนำเข้าจากแหล่งนำเข้า
สินค้ากระทรวงพาณิชย์
ฮาร์โมไนซ์
การส่งออก
สินค้าส่งออกทั้งหมด
  โครงสร้างสินค้าออก
  สินค้าส่งออกสำคัญรายประเทศ
  ตลาดส่งออกสำคัญรายสินค้า
การส่งออก
  รายฮาร์โมไนซ์
  รายประเทศ
  รายเดือน
  รายปี
Re-Export
  รายฮาร์โมไนซ์
รายประเทศ
  รายเดือน
  รายปี
การนำเข้า
  สินค้านำเข้าทั้งหมด
  โครงสร้างสินค้าเข้า
  สินค้านำเข้าสำคัญรายประเทศ
  แหล่งนำเข้าสำคัญรายสินค้า
การนำเข้า
  รายฮาร์โมไนซ์
  รายประเทศ
  รายเดือน
  รายปี
ดุลการค้า
  รายฮาร์โมไนซ์
  รายประเทศ
  รายเดือน
  รายปี
 
 
 
 
 
  • ค้นหา
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับเจ้าหน้าที่
   
   

  หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2558 แก้ไขล่าสุด วันที่ 18 มิถุนายน 2559 เนื่องจาก : กรมศุลกากรมีการปรับปรุงข้อมูลปี 2558