สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนสิงหาคม 2563

20,212.35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 5.43 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ร้อยละ 7.40

มูลค่า 15,862.98 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 17.54 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาร้อยละ 2.50

ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 4,349.37 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน