สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนเมษายน 2564

21,429.27 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2563 ร้อยละ 13.09 แต่ลดลงจากเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ร้อยละ 11.53

มูลค่า 21,246.79 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2563 ร้อยละ 29.79 แต่ลดลงจากเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมาร้อยละ 9.63

ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 182.48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน