สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนสิงหาคม2565

23,632.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2564 ร้อยละ 7.54 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.01

มูลค่า 27,848.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2564 ร้อยละ 21.25 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาร้อยละ 2.05

ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 4,215.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน