สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนสิงหาคม2564

21,976.23 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2563 ร้อยละ 8.93 แต่ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.98

มูลค่า 23,191.89 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2563 ร้อยละ 47.92 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาร้อยละ 3.22

ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 1,215.66 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน