สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนกุมภาพันธ์2567

23,384.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ 3.62 และเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2567 ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.24

มูลค่า 23,938.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ 3.16 แต่ลดลงจากเดือนมกราคม 2567 ที่ผ่านมาร้อยละ 5.78

ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 553.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน