สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนเมษายน2566

21,723.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากเดือนเมษายน 2565 ร้อยละ 7.62 และลดลงจากเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ร้อยละ 21.45

มูลค่า 23,194.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากเดือนเมษายน 2565 ร้อยละ 7.31 และลดลงจากเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมาร้อยละ 6.98

ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 1,471.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน