สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนเมษายน2567

23,278.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน2566 ร้อยละ 6.81 แต่ลดลงจากเดือนมีนาคม2567 ที่ผ่านมา ร้อยละ 6.74

มูลค่า 24,920.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2566 ร้อยละ 8.35 แต่ลดลงจากเดือนมีนาคม 2567 ที่ผ่านมาร้อยละ 4.61

ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 1,641.71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน