สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนกรกฎาคม2564

22,650.83 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2563 ร้อยละ 20.26 แต่ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ร้อยละ 4.42

มูลค่า 22,467.37 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2563 ร้อยละ 45.94 แต่ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาร้อยละ 1.26

ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 183.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน