สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนธันวาคม2565

21,718.81 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากเดือนธันวาคม 2564 ร้อยละ 14.56 และลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.64

มูลค่า 22,752.71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากเดือนธันวาคม 2564 ร้อยละ 11.95 และลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมาร้อยละ 3.80

ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 1,033.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน