สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนเมษายน2565

23,521.42 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2564 ร้อยละ 9.90 แต่ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์2565 ที่ผ่านมา ร้อยละ 18.50

มูลค่า 25,429.82 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2564 ร้อยละ 21.49 แต่ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาร้อยละ 7.19

ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 1,908.40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน