สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนมิถุนายน2565

26,553.06 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2564 ร้อยละ 11.85 และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ร้อยละ 4.09

มูลค่า 28,082.34 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2564 ร้อยละ 24.48 และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาร้อยละ 2.55

ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 1,529.28 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน