สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนพฤศจิกายน2564

23,647.91 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 24.73 แต่เพิ่มขึ้นเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ร้อยละ 4.00

มูลค่า 22,629.24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 20.47 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาร้อยละ 2.08

ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 1,018.67 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน