สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนตุลาคม2565

21,772.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากเดือนตุลาคม 2564 ร้อยละ 4.41 และลดลงจากเดือนกันยายน 2565 ที่ผ่านมา ร้อยละ 12.63

มูลค่า 22,367.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากเดือนตุลาคม 2564 ร้อยละ 2.07 และลดลงจากเดือนกันยายน 2565 ที่ผ่านมาร้อยละ 13.21

ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 596.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน