สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนมีนาคม 2561

22,362.83 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 7.06 เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561ที่ผ่านมา ร้อยละ 9.81

มูลค่า 21,094.68 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 9.47 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์2561 ที่ผ่านมาร้อยละ 7.86

ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 1,268.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 21.57

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน