สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนกันยายน2560

21,812.34 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2559 ร้อยละ 12.22 และเพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ร้อยละ 2.77
ในช่วงมกราคม – กันยายน ปี 2560 มูลค่า175,435.18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.27

มูลค่า18,454.09 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2559 ร้อยละ 9.73 แต่ลดลงจากเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาร้อยละ 3.55
ในช่วงมกราคม – กันยายน ปี 2560 มูลค่า 163,203.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.75

ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 3,358.25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2559 ร้อยละ 28.18
ในช่วงมกราคม – กันยายน ปี 2560 ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 12,231.43 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 33.25

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน