สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนธันวาคม2560

19,741.10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2559 ร้อยละ 8.63 แต่ลดลงจากเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ร้อยละ 7.90
ในช่วงมกราคม – ธันวาคม ปี 2560 มูลค่า236,694.19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.89

มูลค่า 20,019.23 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2559 ร้อยละ 16.60 เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาร้อยละ 1.77
ในช่วงมกราคม – ธันวาคมปี 2560 มูลค่า 222,763.45 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.71

ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 1,763.05 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม2559 ร้อยละ 9.60
ในช่วงมกราคม – ธันวาคม ปี 2560 ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 13,930.74 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 34.26

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน