Number of Visitors :  227525    
  • ธีม

การส่งออกเดือนธันวาคม ปี 2017 มีมูลค่า 19,741.10 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น 8.63 % การนำเข้ามูลค่า 20,019.23 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น 16.60 % และประเทศไทยขาดดุล ยอด 278.13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
สรุป การส่งออก/นำเข้า/ดุลการค้า
รายเดือน
บทวิเคราะห์
  สถิติการค้า(Download)
  ดุลการค้า
  มูลค่าการส่งออก
  มูลค่าการนำเข้า
  ตลาดส่งออกสำคัญ
  แหล่งนำเข้าสำคัญ
รายปี
สถิติการค้าระหว่างประเทศ
  สรุปการค้าระหว่างประเทศ
  ดุลการค้า
  ตลาดส่งออกสำคัญ
  การส่งออกไปยังตลาดส่งออก
  แหล่งนำเข้าสำคัญ
  การนำเข้าจากแหล่งนำเข้า
สินค้ากระทรวงพาณิชย์
พิกัดอัตราศุลกากร
การส่งออก(รวม Re-Export)
สินค้าส่งออกทั้งหมด
  โครงสร้างสินค้าออก
  สินค้าส่งออกสำคัญรายประเทศ
  ตลาดส่งออกสำคัญรายสินค้า
การส่งออก
  รายพิกัดศุลกากร
  รายประเทศ
รายเดือน
  รายปี
Re-Export
  รายพิกัดศุลกากร
รายประเทศ
  รายเดือน
  รายปี
การนำเข้า
  สินค้านำเข้าทั้งหมด
  โครงสร้างสินค้าเข้า
  สินค้านำเข้าสำคัญรายประเทศ
  แหล่งนำเข้าสำคัญรายสินค้า
การนำเข้า
  รายพิกัดศุลกากร
  รายประเทศ
  รายเดือน
  รายปี
ดุลการค้า
  รายพิกัดศุลกากร
  รายประเทศ
  รายเดือน
  รายปี
 
 
 
 
  • ค้นหา
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับเจ้าหน้าที่
   

  หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2555-2559 แก้ไขล่าสุด วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เนื่องจาก : กรมศุลกากรมีการปรับปรุงข้อมูล
แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ click  ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-507-7704-5,02-507-7707 Email:tradeservice@moc.go.th