สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนสิงหาคม 2561

22.794.45 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 6.68 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา ร้อยละ 11.61

มูลค่า 23,382.59 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 22.80 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาร้อยละ 11.66

ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 588.14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน