สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนธันวาคม 2562

19,154.17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนธันวาคม 2561 ร้อยละ 1.28 และลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.56

มูลค่า 18,558.48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2561 ร้อยละ 2.54 แต่ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาร้อยละ 2.88

ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 595.69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน