Number of Visitors :  5166846    
  • ธีม

การส่งออกเดือนสิงหาคม ปี 2019 มีมูลค่า 21,914.93 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 4.00 % การนำเข้ามูลค่า 19,862.36 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 14.62 % ประเทศไทยเกินดุล ยอด 2,052.57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
สรุป การส่งออก/นำเข้า/ดุลการค้า
รายเดือน
สรุปภาพรวม
  สถิติการค้า(Download)
  มูลค่าการส่งออก นำเข้า และดุลการค้าของไทย
  มูลค่าการส่งออกของไทย
  มูลค่าการนำเข้าของไทย
  ตลาดส่งออกสำคัญของไทย
  แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย
รายปี
สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
  การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศต่างๆ
  ประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย
  ตลาดส่งออกสำคัญ
  ตลาดส่งออกสำคัญของไทย
  แหล่งนำเข้าสำคัญ
  แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย
สินค้ากระทรวงพาณิชย์
พิกัดอัตราศุลกากร
การส่งออก(รวม Re-Export)
สินค้าส่งออกสำคัญของไทย
  โครงสร้างสินค้าส่งออกของไทย
  สินค้าส่งออกสำคัญของไทยรายประเทศ
  ตลาดส่งออกสำคัญของไทยรายสินค้า
การส่งออก
  รายพิกัดศุลกากร
  รายประเทศ
รายเดือน
  รายปี
Re-Export
  รายพิกัดศุลกากร
รายประเทศ
  รายเดือน
  รายปี
การนำเข้า
  สินค้านำเข้าสำคัญของไทย
  โครงสร้างสินค้านำเข้าของไทย
  สินค้านำเข้าสำคัญของไทยรายประเทศ
  แหล่งนำเข้าสำคัญของไทยรายสินค้า
การนำเข้า
  รายพิกัดศุลกากร
  รายประเทศ
  รายเดือน
  รายปี
ดุลการค้า
  รายพิกัดศุลกากร
  รายประเทศ
  รายเดือน
  รายปี
 
 
 
 
  • ค้นหา
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับเจ้าหน้าที่
   
  ข้อมูลปี 2561 แก้ไขล่าสุด วันที่ 28 มิถุนายน 2562  เนื่องจาก :  กรมศุลกากรมีการปรับปรุงข้อมูล...
  ข้อมูลปี 2560 แก้ไขล่าสุด วันที่ 15 มิถุนายน 2561  เนื่องจาก :  กรมศุลกากรมีการปรับปรุงข้อมูล...
  ข้อมูลปี 2555-2559 แก้ไขล่าสุด วันที่ 29 มิถุนายน 2560  เนื่องจาก :  กรมศุลกากรมีการปรับปรุงข้อมูล...
แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ click   
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0-2507-7704-6, 0-2507-7707, 0-2507-6887 (Eng) : Email:tradeservices@moc.go.th
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์