สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนธันวาคม2564

24,930.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2563 ร้อยละ 24.18 และเพิ่มขึ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ร้อยละ 5.42

มูลค่า 25,284.48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2563 ร้อยละ 33.37 และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาร้อยละ 11.73

ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 354.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน