สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนมกราคม 2561

20,101.40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2560 ร้อยละ 17.53 เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.83

มูลค่า 20,220.56 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2560 ร้อยละ 13.18 และ เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาร้อยละ 0.74

ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 119.16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เปลี่ยนจากเดือนมกราคม 2560 ที่เกินดุลการค้า 825.91 ล้านเหรียญสหัฐฯ

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน