สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนพฤศจิกายน 2563

18,932.66 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 0.65 และลดลงจากเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.29

มูลค่า 18,880.07 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 1.98 และเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาร้อยละ 8.94

ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 52.59 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน