สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนกรกฎาคม 2560

มูลค่า 18,852.23 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2559 ร้อยละ 10.48 แต่ลดลงจากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ร้อยละ 7.05
ในช่วงมกราคม – กรกฎาคม ปี 2560 มูลค่า 132,399.01 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.20

มูลค่า 19,039.74 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2559 ร้อยละ 18.45 และเพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาร้อยละ 3.67
ในช่วงมกราคม – กรกฎาคม ปี 2560 มูลค่า 125,616.02 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.50

ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 187.51 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เปลี่ยนจากเดือนกรกฎาคม 2559 ที่เกินดุลการค้ามูลค่า 990.09 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ในช่วงมกราคม – กรกฎาคม ปี 2560 ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า6,782.99 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 50.16

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน