สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนตุลาคม 2563

19,376.68 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ 4.51 และลดลงจากเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.25

มูลค่า 17,330.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ 12.37 และลดลงจากเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมาร้อยละ 0.35

ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 2,046.53 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน