สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนพฤษภาคม 2561

22,256.78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2560 ร้อยละ 11.44 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2561ที่ผ่านมา ร้อยละ 17.48

มูลค่า 21,052.98 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2560 ร้อยละ 11.72 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน2561 ที่ผ่านมาร้อยละ 4.07

ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 1,203.80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน2560 ที่ผ่านมาร้อยละ 6.78

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน