สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนพฤษภาคม2562

21,017.92 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 5.79 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา ร้อยละ 13.27

มูลค่า 20,836.39 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 0.64 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมาร้อยละ 4.12

ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 181.53 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน