สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนกุมภาพันธ์2562

21,553.66 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ร้อยละ 5.91 และเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราม2562 ที่ผ่านมา ร้อยละ 13.48

มูลค่า 17,519.24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ร้อยละ 10.38 และลดลงจากเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมาร้อยละ 23.92

ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 4,034.42 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน