สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนมิถุนายน 2563

16,444.29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2562 ร้อยละ 23.17 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.02

มูลค่า 14,833.89 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2562 ร้อยละ 18.05 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาร้อยละ 9.20

ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 1,610.40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน