สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนมกราคม 2564

19,706.57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 0.35 แต่ลดลงจากเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.87

มูลค่า 19,908.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 5.24 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาร้อยละ 4.13

ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 202.39 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน