สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนกันยายน 2561

20.699.82 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนกันยายน 2560 ร้อยละ 5.20 และลดลงจากเดือนสิงหาคม 2561ที่ผ่านมา ร้อยละ 9.19

มูลค่า 20,212.62 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2560 ร้อยละ 9.90 แต่ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาร้อยละ 13.56

ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 487.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน