สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนตุลาคม2560

20,083.21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2559 ร้อยละ 13.10 แต่ลดลงจากเดือนกันยายนที่ผ่านมา ร้อยละ 7.93
ในช่วงมกราคม – ตุลาคม ปี 2560 มูลค่า195,518.39 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.65

มูลค่า19,868.82 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2559 ร้อยละ 13.50 และเพิ่มขึ้นงจากเดือนกันยายนที่ผ่านมาร้อยละ 7.67
ในช่วงมกราคม – ตุลาคม ปี 2560 มูลค่า 183,072.57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.61

ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 214.39 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2559 ร้อยละ 14.90
ในช่วงมกราคม – ตุลาคม ปี 2560 ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 12,445.82 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 33.01

สมาชิก

Internet/Intranet

Internet

ระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า

รายปี

Intranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายเดือน/รายปี

Intranet

ระบบ Drownload File

รายเดือน/รายปี

กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน